ความเป็นมาของเรา

ประวัติความเป็นมาของสวนกองทอง

           ตั้งแต่อตีตมาหมู่บ้านโคกฝาย เดิมคือบ้านนาดอกไม้ คุ้มโคกฝายหมู่ 10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อาชีพหลักของชาวบ้านคือทำไร่ ทำนา ทำสวน ตามฤดูกาล ต่อมาในระหว่างปี 2550 เป็นต้นมา ชาวบ้านเริ่มหันมาปลูกอ้อย เพราะมีรายได้ดีกว่า ประกอบกับมีโรงงานน้ำตาลมาตั้งอยู่ อ.วังสะพุง ถึง 2 โรง ชาวบ้านจึงได้เปลี่ยนจากการทำนาข้าว ทำไร่ ทำสวน เป็นนาอ้อย ซึ่งการเก็บเกี่ยวช่วงเดือน พฤศจิกายน-เดือนมีนาคมของปีถัดไป ส่วนใหญ่ก็จะเผาใบอ้อยก่อน เพื่อลดแรงงานตัด ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงที่มีการปลูกอ้อย ได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศอย่างหนัก จนถึงขั้นวิกฤติในปี 2562 และการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวก็ทำให้ชาวบ้านมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น เพราะค่าใช้จ่าย ค่าจัดการ ค่าปุ๋ย ฯลฯ เพิ่มขึ้นทุกวัน ในขณะที่ราคาพืชไร่เกษตรมีราคาคงที่หรือลดลง

          ทางสวนเองมีแนวคิดที่แตกต่างคือ จะปลูกพืชอะไรที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน ราคาพออยู่ได้ และเป็นเกษตรที่ไม่ใช้สารทำลายวัชพืชและยาฆ่าแมลง เพราะผู้ผลิตต้องปลอดภัยอันดับแรก จึงได้ศึกษาพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจดังนี้

  1. ยางพารา (ซึ่งราคาเมื่อ 5-6 ปีก่อนก็ดีพอสมควร แต่ราคาเริ่มลดลงมาเรื่อยๆไม่คุ้มกับการลงทุน
  2. อินทผลัม เป็นพืชทะเลทรายที่สามารถปลูกได้ที่ภาคเหนือของไทยได้ และยังปลูกไม่แพร่หลายนัก
  3. มะนาวต่างๆ รวมถึงมะนาวคาเวียร์ แต่มะนาวแป้นจะมีปัญหาเรื่องโรคแคงเกอร์และอื่นๆมาก จะต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง
  4. ผักหวานป่า/มะขามเทศ

         ช่วงนั้นทางสวนได้ซื้อสวนยางพาราอายุ 3 ปี จำนวน 7.5 ไร่ และซื้อที่นาที่ปลูกอ้อยไว้ 8 ไร่ ที่สวนว่างเปล่า 3ไร่ จึงคิดจัดการดังนี้

*** สวนยาง 7.5 ไร่ เริ่มไถยกร่องแล้วนำต้นกล้าผักหวานป่ามาลงปลูก และนำกิ่งตอนมะขามเทศยักษ์จำนวน 70 ต้น ลงปลูกบริเวณที่ต้นยางพาราตายในปี 2559

  • *** ปี 2558 เริ่มเตรียมดินจากไร่อ้อยพื้นที่ 8ไร่ มาเพื่อปลูกอินทผลัม โดยต้นพันธุ์ใช้ต้นเพาะเมล็ดสาย KL-1 ที่ผ่านการตรวจดีเอ็นเอแยกเพศมาปลูก จำนวน 230 ต้น ปลูกลงดินเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันเริ่มออกผลผลิต
  • *** ที่ดินเปล่า 3 ไร่ เริ่มปรับดิน และเริ่มปลูกมะนาวคาเวียร์ในวงบ่อ จำนวน 420 วงบ่อในปี 2560
  • *** ปี 2562 ดินเปล่าอีก 4.5 ไร่ได้ทำการเตรียมดินเพื่อปลูกอินทผลัมเนื้อเยื่อทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ โคไนซี่ อัมเอ็ดดาฮาน อัจวะ บาฮีเหลือง และบาฮีแดง

ปัจจุบันทางสวนทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชทุกอย่างเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวัน อาศัยน้ำจากฝนที่ตกตามฤดูการ และมีบึงเก็บน้ำสำหรับหน้าแล้ง เน้นการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ท่านใดสนใจผลผลิตสวนเราสามารถสั่งได้ค่ะ

กว่าจะมาถึงวันนี้

แหล่งน้ำของเรา ทดมาจากแม่น้ำปวน ซึ่งมีน้ำตลอดปี

เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง ลองปลูกทุเรียนในวงบ่อดู

ทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศ
ทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศ
ทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศ
ละมุด
ละมุด
ชมพู่สตรอเบอรี่
ต้นเงาะ
ขนุน
ต้นพุทรา
มะละกอฮอลแลนด์และอาโวกาโด้
มะม่วงและมะละกอในวงบ่อ
มะละกอและมะนาวในวงบ่อ
ไผ่ในสวนมะนาวคาเวียร์
ไผ่ แนวกันลมของสวนอินทผลัม
ไผ่ แนวกันลมของสวนอินทผลัม
ไผ่ แนวกันลมของสวนอินทผลัม

สวนมะนาวคาเวียร์หรือมะนาวนิ้ว

มะนาวคาเวียร์ในวงบ่อ
มะนาวคาเวียร์ในวงบ่อ
มะนาวคาเวียร์ในวงบ่อ
มะนาวคาเวียร์ในวงบ่อ
มะนาวคาเวียร์ในวงบ่อ

สวนยางพารา/มะยามเทศยักษ์/สวนผักหวาน

ผักหวานปาสในสวนยาง
ผักหวานปาสในสวนยาง
ผักหวานปาสในสวนยาง
ผักหวานปาสในสวนยาง
ผักหวานปาสในสวนยาง
มะขามเทศยักษ์ในสวนยาง
อันดับแรกต้องเตรียมระบบน้ำ ที่สวนใช้ปั้มน้ำของเพรชรวงข้าว

สวนอินทผลัมเนื้อเยื่อ เริ่มปลูกวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ที่สวนใช้ปั้มน้ำของเพรชรวงข้าว
เริ่มปลูกน้องอิน

รอลุ้นน้องอินเนื้อเยื่อโตค่ะ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *